Home > Gehechtheid pointer Je bent hier

Kan je de gehechtheidstijlen in je relatie veranderen en hoe?

Inderdaad kan je de veiligheid op vlak van gehechtheid in je relatie verhogen of herstellen. In samenwerking met de relatietherapeut kunnen de gehechtheidskwetsuren gheeld worden, en de relationele patronen gewijzigd. Dit gebeurt in de veilige omgeving van de therapieruimte.

Gehechtheidkwetsuren zijn wonden die veroorzaakt worden wanneer een betekenisvol figuur, ouder of partner, niet 'antwoordt', of niet 'tegemoet' komt op een belangrijk behoeftemoment. Dergelijke pijnvolle incidenten uit het verleden, die niet zijn opgelost of verwerkt, kunnen getriggerd worden bij gebeurtenissen in je relatie die een gelijkaardig thema bevatten. Als dat gebeurt, creëert dit belemmeringen in de relatie.

Impasses manifesteren zich als intense reacties (triggering), sterke affectieve arousal (opwinding) of vervlakking, vervormingen, tekort aan soepelheid in reactievermogen, voorspelbare herhalingen in de interactie, een daling capaciteit voor empathie voor de partner, en een gebrek aan leren in therapie.

Volgens de gehechtheidtheorie, zijn impasses het onmiddellijke effect van blokkeringen of het vastlopen in de binding tussen het koppel. Vanuit een systemisch standpunt, voeden de over- en onderreacties van de partners de disfunctionele interactionele scenes.

Door deze impasses wordt de ervaringen in de relatie gekleurd, en worden de zachtere emoties verborgen. Zachtere gebeurtenissen, die kunnen voortkomen door een verschuiving van vijandigheid naar warmte, worden geblokkeerd door verdedigingsblokkades.

EMDR en het Adaptief Informatieverwerkings Perspectief.

De overdreven reacties of overdreven regulatie (shutdown of stilleggen) in zich herhalende interacties worden gevoed door traumatisch materiaal dat opgesloten zit in de hersenen en getriggerd wordt door de partner.

Het gaat vooral om kleine trauma's bij gehechtheidervaringen die getriggerd worden, en dat leidt tot vervormingen en andere blokeringen.

Pijnvolle ervaringen uit het verleden moeten eerst met EMDR worden aangepakt en verwerkt vooraleer het koppel stappen vooruit kan zetten. Daardoor groeien de koppekls naar het zelfde doel namelijk een vitale gehechtheid met een groeiend gevoel van intimiteit en nabijheid.

Doordat EMDR vroegere ervaringen en herinneringen kan onschadelijk maken (defuse - de lont eruit trekken), kan het koppel een gezondere, dynamiek bereiken en een juister gewicht geven aan de actuele priblemen en onenigheden.

Benadering van de gehechtheidproblematiek via relatietherapie

Hoe gaat het nu in zijn werk? Een koppel komt in therapie, er wordt gestart met het stabiliseren van de relatie. Dit op zich brengt een eerste verbetering mee. Nadien blijkt dat de vooruitgang vastloopt in een negatief patroon en dat het koppel onverbonden blijft. We kunnen er dan vanuit gaan dat dieperliggende resten van gehechtheidkwetsuren de vooruitgang verhinderen. Op dat ogenblik kan bij beide of één van beide partners de EMDR procedure worden toegepast, om de hinernissen te verwerken en op die manier de relatie trug vlot te krijgen.

Tijdens de beginfase van de therapie werkt de therapeut met allerhande relatietherapietechnieken, er worden genograms opgesteld, de gehechtheidstijlen van de beide partners worden onderzocht, er wordt een traumakaart opgemaakt

Voordelen van de integratie van EMDR in relatietherapie

Onderzoek wijst er op dat de koppels die een relatietherapie volgden waarin EMDR werd geïntegreerd, profiteerden vcan een 'verhoogde emotionele ervaring', en zich als resultaat 'meer emotioneel engageerden'. De therapeutische effectiviteit wordt daardoor verhoogd. EMDR wordt hier gebruikt als een korte interventie van snelle verwerking in de context van een relatietherapie. Systemisch gezien wordt het kopel als de 'cliënt' gezien. De bedoeling van het gebruik van EMDR is het koppel zich doorheen de impasses te laten voortbewegen; he tis niet bedoeld als een parallel lopende individuele therapie.

Doel van de therapie

Het toepassen van EMDR bij relatietherapie, verhoogt de empathie bij de partner die getuige is bij het doorbreken van de werkende partner doorheen het reactionaire patroon van de gehechtheidtriggers. Relatietherapie kan daardoor alternatieve patronen beiden en vernieuwde wegen om opnieuw verbinding te maken. De versterking van de band tussen het paar zorgt voor een relationele veerkracht en wederzijdse emotionele bescherming.

Richtlijnen

De therapeut zorgt dat de volgende elementen worden voorzien:

  1. Veiligheid: er moet voldoende stabiliteit zijn bij beide partners, voldoende hulpbronnen en engagement.
  2. Evenwicht: de gelijkheid of gelijkwaardigheid tussen het koppel is belangrijk, het is bijvoorbeeld zinvol als beide partners deelnemen; het is niet de bedoeling dat één van beide als de geïdentificeerde cliënt wordt aanzien.
  3. Containment: voldoende ondersteuning is noodzakelijk

zie verder vervolg van dit artikel

Bron: vzw Mandala

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.