Home > Methodieken > Emotionally Focused Couple Therapy pointer Je bent hier

Emotionally Focused Couple Therapy?

 • Voor wie ?

  • geschikt voor koppels die VAST lopen of vast gelopen zijn in een escalerende emotionele discussies
  • en die hun relatie willen herstructureren met als doel een veilige en duurzame band (opnieuw) op te bouwen, een band die nu voor de partners als vervreemd overkomt.
 • Metafoor: als metafoor gebruiken we de dans. De partners zijn de dansers, de relatie (of het systeem zelf) is de dans, de emoties zijn de muziek waarop de dansers dansen, en de therapeut begeleidt het proces als choreograaf.

 • Achtergrond van onze opleiding als therapeut in de Interactionele Vormgeving: we werken steeds op drie dimensies (zie de driehoek in het schema), al naargelang de ingang van de cliënt of de te behandelen problematiek:

  1. Denken, betekenis en inzicht
  2. Actie en gedrag
  3. Gevoelens en emoties (met daaronder aandrijvingen, instincten, .. gebaseerd op de theorie van Damasio).

 • Basistheorie van dit relatietherapiemodel: Wellicht kunnen we stellen dat voor duurzame relaties de focus dikwijls ligt op gevoelens en emoties. Intimiteit in duurzame relaties heeft op de eerste plaats te maken met de emotionele band tussen de betrokkenen. Een sleutel factor in huwelijksconflicten is dikwijls de " zekerheid en de veiligheid van die band " (we verwijzen hiervoor naar de Object relatietheorie van Ronald Fairbairn, de Gehechtstheoire van John Bowlby en de rol van emoties in het therapeutische veranderingsproces, in intieme relaties en de gehechtheid - binding zoals uitgewerkt door Sue Johnson).

  • Waarom ?

   • De basis van een duurzame relatie is liefde.
   • Zich gehecht voelen is een aangeboren aandrift, en een zich veilig gehecht voelen vult autonomie aan. Een goede partnerrelatie combineert autonomie en verbinding!
   • We kunnen dan ook de gehechtheidstheorie (Bowlby) toepassen op de partnerrelatie tussen volwassenen.
   • Dank zij een veilige gehechtheid kom je bij je duurzame liefdesrelatie terecht als in een veilige haven.
   • Deze bekomen emotionele bereikbaarheid en toegankelijkheid en weerklank creëert een band.
   • Deze gehechtheidsband is een primaire bescherming tegen gevoelens van hulpeloosheid en zinloosheid en kunnen dan ook geactiveerd worden door angst en onzekerheid. Deze angst of onzekerheid komen voort uit allerlei gebeurtenissen, bv. uit de dagelijkse stress of uit relatiemoeilijkheden zelf, enz.
   • In een hechte relatie zal een protest wegens ontoegankelijkheid in de relatie geaccepteerd worden en erkend. Gehechtheid impliceert werkbare modellen van het zelf en de ander: we definiëren onszelf binnen de context van onze meest intieme relaties. Deze modellen worden verder uitgewerkt en uitgediept, geherstructureerd, enz via emotionele communcatie.
   • In een gestresseerde relatie kom je echter in een vicieuze cirkel terecht van emotionele interacties.
   • Als deze vicieuze cirkel niet kan doorbroken worden, ervaart men gevoelens van isolatie en verlies, gevoelens die inherent traumatizerend zijn. Depressie is een voorspelbaar gevolg van een eventueel scheidingsproces.

 • Enkele bedenkingen bij de toepassing van de gehechtheidstheorie op volwassen partnerrelaties: er zijn natuurlijk belangrijke verschillen tussen de gehechtheid tussen ouder en kind, en die tussen twee volwassenen.

  • Volwassen intieme relaties zijn meer representatief (i.t.t. een kind-ouder relatie; hoe kleiner een kind hoe meer de relatie fysiek tastbaar moet zijn).
  • Volwassen intieme relaties zijn meer seksueel.
  • Volwassen intieme relaties zijn meer wederkerig van nature.

 • Wat gebeurt er nu in een gestresseerde partnerrelatie? Als de veiligheid van die band door één of beide betrokkenen als zijnde in "gevaar wordt aangevoeld", wordt daar onmiddellijk emotioneel op gereageerd. De meest courante reacties zijn onzekere vormen van engagement, wat tot uiting komt in:

  • Angst en vermijden.
  • Het deactiveren van de band en het onderdrukken van de behoeften aan gehechtheid.
  • Men zoekt afstand, en dan wordt die afstand angstig verworpen.

 • De rol van de therapeut: is die van proces consultant. Hij werkt dus op het proces, en gaat er tevens vanuit dat het systeem zelf competent genoeg is, om de problemen aan te kunnen die gesteld worden (anders zou het systeem ze niet stellen). De taak van de therapeut bestaat er enkel in het proces te begeleiden, en de informatie die aanwezig is, aan de partners duidelijk te stellen. Hij helpt de partners om het proces te hernieuwen, hun emotionele ervaring van de relatie te hernieuwen. Als we een relatie zien als een dans, en de partners als de dansers, kunnen we de therapeut zien als de choreograaf. De therapeut is eerder een medewerker dan een expert; hij werkt samen met het koppel en zal soms volgen, en soms leiden. Het therapieprcies biedt opportuniteiten aan het koppel om samen in het Hier en Nu van de interactie, zoals ze zich voordoet, te experimenteren (we herkennen hier de ervaring en experiment gedachte van de Gestalttheorie van Perls). Door zo te experimenteren krijgen de partners vat op de soort relatie die ze samen willen creëren.

 • De bedoeling van de therapie is het verzekeren van een veilige emotionele band tussen de partners. In de therapie wordt de focus o.m. gelegd op het emotionele. Als een koppel in therapie komt, zitten ze meestal emotioneel in een vastgelopen, stressvolle relatie naar elkaar toe. Het is de bedoeling om deze sleutelemoties klaar te stellen en een nieuwe corrigerende emotionele ervaring van engagement met de partner te realiseren.

 • Veranderingen kan men best realiseren via emoties en emotionele ervaringen. Dat partners zo reageren naar elkaar toe, heeft zijn gezonde redenen. We gaan deze reacties dan ook niet pathologiseren of veranderen, maar bevestigen. Wat problemen creëert, is immers eerder DE MANIER WAAROP (het HOE) van de wederzijdse emotionele reacties binnen die context van kwetsbaarheid en waargenomen gevaar.

 • startquote We zijn nooit zo weerloos tegen pijn als wanneer we liefhebben.”
  endquote
  Freud


 • Partners schieten niet tekort, maar ze zitten wel vast in de circulaire wisselwerking van die emotionele reacties en interacties naar elkaar toe. Het is dan aan de therapeut om de ‘verborgen rationale’ te ontdekken die achter dit schijnbaar destructief en irrationeel interactioneel gedrag zit.

 • Als we dit toepassen op de 3 dimensies (zie onderstaande figuur) dan situeren we die emotionele reacties heel diep onderaan de dimensie van de gevoelens, het zit hem op het niveau van de aandriften, een elementaire basisbehoefte die in het gedrang komt. Het is juist omdat partners zich zo diep in hun basisveiligheid en basiszekerheid bedreigd voelen, dat ze onbewust en spontaan (zelfs ongecontroleerd) zo emotioneel reageren.


 • IV_driehoek

 • We bekijken de emoties vanuit twee invalshoeken (zie tekening):

  • Met een telescopische lens (Intrapsychisch) om de individuele ervaring te bekijken (intrapersoonlijk, intrapsychisch).
  • Met een breedhoeklens (Systemisch) om de interpersoonlijke interacties te bekijken.

 • Grondhoudingen van de therapeut:

  • Experiëntieel:

   • We aanvaarden de cliënten zoals ze zijn, en stellen ons empathisch (zie Carl Rogers), gelijkwaardig en samenwerkend op met beide partners.
   • We depathologiseren (net als Carl Rogers en John Bowlby) de cliënt, en expliciteren en bekrachtigen de initiële ervaring en relationele houding van de partners.
   • We bieden in het Hier en Nu (zie de Gestaltheorie van F. Perls) nieuwe emotionele constructies. Deze experientiële ervaringen worden als een dynamische kracht gezien die tot betekenisvolle en blijvende verandering kunnen aanleiding geven.
   • We zien emoties als de link tussen het Zelf (het individu) en het systeem (de relatie): de danser en dans.

  • Systemisch:

   • Het gedrag van elk individu wordt gezien in het licht van de macht van de context. Er is een circulair effect tussen de onderlinge reacties. In een typisch gestresseerde partnerrelatie zal terugtrekking en onverantwoordelijkheid aan de ene kant, kritiek en excessieve eisen aan de andere kant aantrekken. De interacties tussen het paar zijn op een bepaalde manier ‘georganiseerd ’ waarbij je onderliggende basisthema’s kan herkennen (nabijheid – afstand, dominantie – onderdanigheid).
   • De rigide interactionele cycli onderhouden en versterken zichzelf, en zijn de basisfactoren tot verdere afbraak van de relatie.
   • Er is een duidelijk circulair effect: “Ik trek me terug omdat jij kwetst, en jij kwetst omdat ik mij terugtrek”.

 • Als therapeut integreren wij beide invalshoeken. We brengen nieuwe interacties aan, welke op hun beurt nieuwe emotionele reacties uitlokken. En zo ontstaat er een nieuwe dans, een nieuwe emotie (emotie komt van het Latijn emovere en betekent bewegen), een nieuwe beweging en een nieuwe houding in de reacties, waardoor er terug een veilige binding kan tot stand gebracht worden.

 • Enkele basisstadia in de therapie:

  • De deëscalatie van de negatieve interactiecycli tussen het paar
  • Het veranderen van de interactionele posities
   • meer engagement van de degene die zich meestal terugtrekt
   • meer verzachtende houding van degene die zich meestal kritisch opstelt
  • Consolidatie en integratie.

 • Technieken en interventies van de therapeut: gestalt: het hier en nu, stoelenwerk , focussen, empathie, luisteren, parafraseren, …
Bron:
 • vzw Mandala
 • Fairbairn, W. R. D., (1952). An Object-Relations Theory of the Personality. New York: Basic Books.
 • Ainsworth, MDS & Bowlby, J. (1991), An ethological approach to personality development, American Psychologist, 46, 331-341.
 • Johnson Susan M., The Practice of Emotionally Focused Couple Therapy, Creating Connection, 2004, 361 p.
 • Damasio Antonio, Het gelijk van Spinoza, Vreugde, verdriet en het voelende brein, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2003, 319 p.
 • Ausloos Guy, De competentie van families, Tijd, chaos, proces, Garant, 1999, 153 p.
 • Lambrechts Georges, De gestalttherapie, tussen toen en straks, Epo, 2003, 547 p.

Kostprijs en een afspraak maken.

 • Individuele therapie wordt berekend aan
  • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
  • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
 • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
 • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.