Home> Relatietherapie > Waarom zou je kiezen voor relatietherapie? pointer Je bent hier

Waarom zou je kiezen voor een relatietherapie?

Wat is een goede, levensvatbare relatie ?

Je kan je relatie beoordelen op basis van een vijftal thema's.

 1. Emotionele samenhorigheid: er kan goed over gevoelens worden gepraat en deze worden ook geuit. Er is voldoende overeenstemming tussen jou en je partner voor wat betreft doelen, activiteiten en opvattingen. Je laat regelmatig merken dat je van de ander houdt. Jullie kunnen op elkaar bouwen en op elkaar vertrouwen.
 2. Onafhankelijkheid: je partner heeft respect voor je en probeert niet om je te veranderen maar aanvaard je zoals je bent. Je partner heeft niet de neiging om je te controleren of de baas over je te spelen. Jullie zijn eerlijk tegenover elkaar: er kan veel besproken en gezegd worden en je kan goed naar je partner luisteren.
 3. Identiteit: je hebt een positieve en realistische evaluatie van jezelf als partner en, mede door de relatie, een positief zelfbeeld en algemene levenstevredenheid.
 4. Conflicthantering: jij en je partner gaan op een adequate manier om met conflicten, door rustig met elkaar te pratenen op een rustige manier tot een oplossing proberen te komen.
 5. Seksualiteit: je bent tevreden over de seksualiteit en over de afstemming tussen jou en je partner met betrekking tot jullie individuele behoeftes op seksueel gebied.

Het is best mogelijk dat je relatie op meerdere van die thema's laag scoort of vast komt te lopen. Erover praten is de beste manier om er iets aan te doen. Zo kan je het meer van op afstand bekijken, kan je dingen leren relativeren en een plaats geven. Zo kan je zelf, je partner en je relatie ook meer en beter groeien.

Wat maakt relaties (soms) zo moeilijk ?

 1. Je bent op de eerste plaats verschillend van je partner. Jullie komen uit verschillende gezinnen, families, achtergronden, milieus, enz
 2. Sommigen hebben een moeilijke jeugd achter de rug, en dragen allerlei meningen, visies, gedragspatronen, angsten en dgl nog mee. Dat heeft dikwijls onbewust een diepgaande en soms nefaste invloed op je huidige relatie(s).
 3. Er zijn allerlei onderliggende tegenstrijdige verwachtingen en verlangens.
  • De ene partner wil bv meer nabijheid, de andere wil meer afstand.
  • De ene wil meer autonomie, de andere meer controle.
  • De ene wil alles plannen en regelen, de andere wil meer spontaan leven en meer leven van wat zich elke dag aandient.
  • De ene is meer conventioneel, de andere meer onconventioneel.
  • De ene wil graag veel sociaal contact, de andere is meer op zichzelf ...
  • enz.
 4. Heel dikwijls wordt je aangetrokken tot bepaalde eigenschappen van je partner, die net later juist voor diepgaande problemen gaan zorgen. Je was bv zo aangetrokken tot de stevige uitstraling van je partner, maar nu ervaar je hem als een ongenaakbare blok. Of je was zo aangetrokken tot de vrolijkheid van je partner, maar nu blijkt ze lastig en depressief te reageren.
 5. Soms zou je je partner willen veranderen, maar dat werkt niet. Wat telt is de wijsheid te ontwikkelen om te weten wat je van elkaar zal moeten aanvaarden, en wat je bij elkaar in overleg kan proberen te veranderen.
 6. Er zijn kleine conflicten over bv huishoudelijke takenverdeling, en er zijn grote conflicten bv over kinderen willen of niet, over hoe kinderen opvoeden, over wat je had verwacht van de relatie, en wat nu blijkbaar totaal anders blijkt te zijn ... Maar jullie blijken daar niet op een redelijke manier over te kunnen praten ...
 7. Elke relatie kent verschillende fasen: het begin, ..., de rijping, de fase van kinderen, de fase van nestvlieding, de langdurige relatie, samen oud worden en zorg behoeven, enz ... Al die fasen brengen crisissen of veranderingen mee ...
 8. Een relatie kan ook onder druk komen te staan van een te jachtig leven, werkdruk, ziekte, teveel stress, allerlei tegenslagen, de dood of ziekte van een kind of dierbare, moelijkheden in de opvoeding van de kinderen, enz ...
 9. Enz ...

Relatieproblemen preventief oplossen:

Partnerrelatietherapie kan ook preventief werken. Heel wat afspraken worden zowel bewust als onbewust gemaakt. Hoe ga je op een dieper niveau met elkaar om? Hoe praat je met elkaar? Hoe los je conflicten op? Inzicht in al deze processen kan relatieverdiepend werken en heel wat leed besparen.

Een relatie checkup ?

Het hoeft er daarom niet allemaal zo problematisch aan toe te gaan. We kennen allemaal een medische check up, sommigen doen dit jaarlijks, voor onze auto is een jaarlijkse check-up zelfs verplicht. Waarom zouden we dan niet eens tijd besteden om een balans op te maken van onze intieme relatie. Aan de hand van vijf thema's "Emotionele samenhorigheid, Onafhankelijkheid, Identiteit, Conflicthantering, Seksualiteit" kan je bij Mandala vzw zo'n relatie check-up laten maken. Wat zijn de sterke en zwakke punten in je relatie. Waar moet er hoognodig worden bijgeschaafd?

Enkele voorbeelden van voorkomende problemen:

 • Waar staan we in onze relatie? Hoe kunnen we preventief zorg dragen voor onze intieme relatie?
 • We hebben veel ruzie. En de periodes tussen de ruzies worden steeds korter.
 • Onze ruzies escaleren, nochtans gaat het meestal over kleinigheden.
 • Ik wil met mijn partner over mijn problemen praten, maar daar komt nooit iets van terecht.
 • We leven al jaren naast elkaar heen. Ieder heeft zijn eigen leven. Heeft deze relatie nog wel zin?
 • We begrijpen elkaar niet meer.
 • We worden geconfronteerd met ernstige seksuele problemen.
 • We zitten in een spiraal van steeds heviger wordende emotionele discussies.
 • Ik vind dat alles op mij neer komt, we komen niet tot een goede werkverdeling van allerlei huishoudelijke taken.
 • Mijn partner is zo gesloten en ik wil graag van alles met elkaar bespreken, en dat lukt niet. Op die manier groeien we steeds verder uit elkaar.
 • Mijn partner gaat vreemd.
 • Hoe langdurige relaties boeiend houden? Hoe kan ik mijn relatie verdiepen?
 • Onze ruzies escaleren, er vallen soms rake klappen, hoe gaat dat aflopen?
 • Fysiek geweld in je relatie? Hoe dat geweld stopzetten? Wat is mijn aandeel als slachtoffer?
 • Mijn partner slaat mij, maar ik kwets hem ook, jaag hem tegen het plafond, ik weet dat het fout is, maar toch doe ik het. Hoe kan ik dit keren?
 • Ik sla mijn partner, ik schaam me, en toch gebeurt het telkens weer. Hoe kan ik dat aanpakken? Wat gebeurt er? Hoe komt dat?
 • Ik twijfel aan mijn relatie. Heb ik te hoge verwachtingen? Wanneer is een relatie goed genoeg?
 • Mijn partner wil scheiden, maar ik niet. Wat is voor mij een leefbaar scheidingsverhaal? Ik voel me hopeloos, angstig, verlaten, ...maar ook kwaad, agressief, ... Hoe ga ik daar mee om? Hoe moet het met de kinderen? Is er nog hoop?
 • Ik wil scheiden, maar mijn partner niet. Hoe kan ik mijn twijfels, angst, schuldgevoelens, verantwoordelijkheid hanteerbaar maken?
 • Scheiden of niet? Het is vaak géén oplossing om je relatie te stoppen. Je eigen kwetsuren los je niet op door uiteen te gaan, je neemt die immers mee naar je volgende relatie. Het is dus zeker de moeite waard om eerst te bekijken welke les je te trekken hebt uit de huidige relatieproblemen. In sommige gevallen is scheiden dan weer de enige oplossing.
 • Bij het begin van een volgende relatie: een hersamengesteld gezin, stiefouders, stiefkinderen, ... Ouderbegeleiding kan hier zinvol zijn ...

Een oplossing zoeken:

Je kan natuurlijk altijd proberen je problemen zelf op te lossen. Maar als je er niet uit geraakt, kan je best beroep doen op een therapeut.

Relatieproblemen: een unieke groeikans?

Je kan relatieproblemen ook zien als een unieke kans om eens extra diep op je relatie en op jezelf in te gaan. Dieper ingaan op deze problemen kan enorm belangrijk zijn voor ieders individuele groei, ook als je tenslotte beslist om niet bij elkaar te blijven. Welke kwetsbaarheden zitten er achter die heftige reacties die jullie in jullie ruzies hebben? Welke pijn moet je jezelf toeëigenen, in plaats van de schuld bij je partner te leggen, enz. Partners kiezen elkaar niet zomaar, een deel van jullie proces kunnen jullie dus best samen doormaken.

Nogal wat koppels gaan veel te vlug uit elkaar. Onderzoek wijst uit dat koppels na twee jaar scheiden dikwijls spijt hebben. Ze zeggen dan: " als ik dezelfde energie, die ik na mijn scheiding in mijn nieuwe levensituatie heb moeten stoppen, in mijn bestaande relatie had gestoken, dan had ik die relatie wellicht kunnen redden en op een nieuw (voldoening gevend) spoor kunnen trekken."

Wat bepaalde je partnerkeuze ?

Partners kiezen elkaar dikwijls vanuit onbewuste motieven. Ervaringen uit het gezin van oorsprong kunnen daar een belangrijke invloed op hebben. Zelfs diepe kindbehoeften kunnen de keuze van een partner rechtstreeks beïnvloeden. Sommige partners komen in een emotionele fusie terecht, waardoor ze elkaars groeien belemmeren en onmogelijk maken. Te sterke loyauteiten naar het gezin van oorsprong of zelfs naar vroegere partners kunnen het paar parten spelen.

Relaties vandaag:

Relaties zijn géén einddoel meer. Vroeger was je met te trouwen van de straat. Nu wordt er veel meer verwacht van een relatie: het is nu meer een manier van samenleven.

Je partner wil niet mee komen:

Je kan natuurlijk ook individueel aan je relatieproblemen werken, bv als de andere partner toch niet mee wil. Je kan in zo'n gesprekken toch stilstaan bij wat je dwars zit en samen met de hulpverlener bespreken wat je er kan aan doen. Vroeg of laat kan men dan nog proberen de partner erbij te betrekken.

De echtscheiding en daarna?

Ook na de scheiding is het mogelijk dat beide, of één van beide de situatie niet aankunnen, dat de kwetsuren te diep zitten, of nog te recent zijn, dat er géén vertrouwen is, enz. ... Beide partners blijven dikwijls zitten met gevoelens van pijn, onmacht, kwaadheid, woede, verdriet, onbegrip, schuldgevoelens, ... Om afscheid te kunnen nemen van elkaar is het belangrijk dit te kunnen uitspreken, te verhelderen. De therapie heeft dan niet de bedoeling om de relatie te herstellen, maar wel om betekenis te geven aan deze belangrijke fase in je leven. Om te leren uit wat fout ging voor de volgende relatie. Om een synthese te maken van wat goed ging en wat fout ging. Om een goede verstandhouding te kunnen ontwikkelen voor de verdere opvoeding van de kinderen als die er zijn.

Hoe verloopt zo'n relatietherapie en wat is de duur van?

 1. We starten met een intakegesprek, waarbij beide partners aanwezig zijn, om samen te bekijken wat voor elk van beide de hulpvraag is.
 2. Als de hulpvraag duidelijk is, bepalen we samen of relatietherapie zinvol is. Indien ja, kunnen we de relatietherapie starten, en samen bekijken hoe we het gaan aanpakken.
 3. Indien nodig kunnen in de loop van de therapie individuele gesprekken gepland worden.
 4. De therapie kan 8 tot 12 gesprekken inhouden, meestal telkens om de twee weken. Alle mogelijke probleemgebieden kunnen hier besproken worden.
 5. Indien nodig zal nadien de therapie nog verder gezet worden, eventueel kunnen er opvolgingsgesprekken gepland worden.
Bron: Mandala vzw

Kostprijs en een afspraak maken.

 • Individuele therapie wordt berekend aan
  • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
  • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
 • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
 • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.