Home > Man versus Vrouw > De impact van een (echt)scheiding ? pointer Je bent hier

Welke invloed heeft een (echt)scheiding op de leefsituatie van ex-partners ?

In vergelijking met gehuwde personen hebben echtgescheidenen een lager psychologisch welbevinden; ze zijn minder tevreden met het leven, en hebben het gevoel minder gelukkig te zijn. Ze rapporteren meer depressieve symptomen, meer psychologische spanningen en meer vijandige gevoelens. Vrouwen lopen een groter risico op een lager psychologisch welbevinden.

Gehuwden hebben over 't algemeen een betere lichamelijke gezondheid. Gescheidenen stellen immers een meer negatief gezondheidsgedrag, en leven minder gestructureerd. Ze consumeren meer alcohol, tabak, drugs, slapen minder, eten ongezonder, en hun gewicht valt minder binnen de aanbevolen BMI index. Ze hebben een hoger sterfterisico, en meer zelfmoordgedrag. Mannen lopen op dit vlak een groter risico dan vrouwen.

Gescheidenen kennen ook een netwerkcrisis. Daardoor kunnen ze in hun netwerk minder terecht voor emotionele en practische ondersteuning. Vooral bij de mannen is dit sterk. Vrouwen hebben meestal een uitgebreider netwerk opgebouwd, waar de mannelijke partner dan mee gebruik van maakt. Eénmaal gescheiden valt voor de man dat netwerk weg. Hoe meer eigen contacten elke partner voor de scheiding onderhield, hoe ruimer de sociale participatie blijft. De band met de schoonfamilie gaat normaal ook sterk achteruit. De eigen ouders kunnen wel een belangrijke bron van steun zijn en blijven. Gescheidenen met een nieuwe relatie ervaren al vlug terug meer emotionele steun dan degene die alleen blijven.

Echtscheiding brengt ook een verandering mee in de ouder-kind relatie. Vooral bij de vaders is er hier sprake van een groot en negatief echtscheidingseffect. De ouder-kind relatie verzwakt, en dat blijft meestal op de langere termijn doorwerken, zodat gescheiden ouderen over minder en minder ondersteunende relaties met volwassen kinderen beschikken.

Voor vrouwen daalt meestal de sociaal-economische status en koopkracht. Hertrouwen is een belangrijke manier om de economische situatie na de (echt)scheiding te verbeteren. Voor de mannen is het koopkrachtverlies geringer, soms wint de man aan koopkracht.

Vrouwen gaan minder snel een nieuwe partnerrelatie aan dan mannen. Na vijf jaar heeft de meerderheid wel een nieuwe partner. Oudere personen en personen met kinderen zijn minder geneigd te hertrouwen.

Welke andere factoren spelen ook een intermediërende rol?

De scheiding zelf is op zich maar een stukje in het geheel van een continu proces, een proces dat start voor de scheiding en verder loopt na de scheiding, en dat gekenmerkt wordt door een reeks van stressvolle gebeurtenissen. Je kan de vraag stellen welke factoren waren van invloed voor de scheiding, en welke worden uitgelokt of versterkt door de scheiding op zich, en wat is de invloed van de factoren die zich voordoen na de scheiding.

Onderzoekers bekijken het nu eerder als een discussie over de richting van de verbanden: de zgn. selectie- en causatiediscussie.

Volgens de selectiehypothese ligt de sleutel ter verklaring van het verminderd welzijn bij de betrokkenen zelf (dus men gaat verwijzen naar factoren die al aanwezig waren voor de scheiding). Personen die zich mentaal minder goed voelen, zouden sowieso meer moeilijkheden ondervinden om een relatie of huwelijk aan te gaan, en als ze er één aangaan, meer geselecteerd worden in risicovolle persoonlijke relaties en huwelijken. Op dezelfde manier zal ook de fysieke gezondheidstoestand en het gezondheidsgedrag als selectiemechanisme fungeren. Minder gezonde mensen zijn minder geneigd om te huwen, en als ze het toch doen, zouden ze een hogere scheidingskans hebben. Deze onderzoekers spreken dus eerder van huwelijksproblemen als voorbode van een (echt)scheiding. Onderzoek wijst er immers op dat in de jaren voor de scheiding er al een lager mentaal en fysiek welbevinden is.

Volgens de causatiehypothese is het net de echtscheiding of het meemaken ervan dat leidt tot een lager welbevinden. Zo'n scheiding gaat immers gepaard met spanningen, en stressvolle veranderingen, waardoor men zich tijdelijk of langer slechter gaat voelen.

Er zijn ook onderzoekers die beide hypotheses in hun onderzoek opnemen, en deze combineren. Dit lijkt me ook het meest aangewezen. Beide mechanismen beïnvloeden mekaar ook. Als je je mentaal minder goed voelt, zullen de gevolgen van een echtscheiding op zich, ook je draagkracht verder aantasten.

Veel onderzoek wijst erop dat scheiden meer nadelige gevolgen heeft voor het welbevinden van vrouwen dan mannen. Genderverschillen bestaan in de zin dat mannen meer geneigd zijn spanningen te manifesteren in externaliserend gedrag, terwijl vrouwen spanningen vaker internaliseren, en sneller depressieve klachten rapporteren na een scheiding.

Een aantal mannen stelt meer negatief gezondheidsgedrag dan vrouwen. Onderzoeken wijzen steevast op een groter gezondheidsvoordeel van een huwelijk voor mannen dan voor vrouwen. Het corrigerend gedrag van vrouwen is daar niet vreemd aan. Eénmaal gescheiden vervallen die mannen in dat vroegere gedrag, zoals overmatig roken, drinken, en te snel rijden.

Mannen halen ook meer sociale voordelen uit hun huwelijk, ze profiteren tijdens hun huwelijk mee van de sociale contacten van hun vrouw, die meer moeite doen om familiale en andere sociale contacten te onderhouden. Eénmaal gescheiden vallen mannen meer dan vrouwen terug op zichzelf, en kennen dan een groter sociaal verlies.

Bron: Van Peer, C. (red), De impact van een (echt)scheiding op kinderen en ex-partners. Studiedienst van de Vlaamse Regering. SVR-studie 2007/1

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.