Home > Man versus Vrouw > Hoe verloopt het contact tussen ex-partners na een echtscheiding ? pointer Je bent hier

Hoe verloopt het contact tussen ex-partners na een echtscheiding ?

Een echtscheiding maakt wel een einde aan een huwelijk maar daarom nog niet aan de relatie tussen de ex-partners. Dit verschilt natuurlijk enorm al naargelang er kinderen zijn of niet. Veel gegevens bestaan hier niet over. Ik baseer me o.m. op een onderzoek van demos (Nederland). In tabel 1 kan je zien op welke manieren de ex-partners contact hadden. Daarbij zie je dat het contact voornamelijk via de telefoon wordt onderhouden. Deze vorm van contact daalt met de tijd.

contacten ex_partners

In tabel 2 vind je meer informatie over de kwaliteit van deze contacten. Vlak na de scheiding is er voornamelijk vijandig contact zelfs voor 60% van de gevallen. In de periode van 3 tot 10 jaar na de scheiding daalt dit percentage enorm tot op het 30%. Deze trend zet zich nadien verder, nog slechts 10% blijft in deze vijandige houding 10 jaar na de echtscheiding. Het percentage partners dat géén contact onderhoudt stijgt van 15% tijdens de eerste twee jaren, over 30% in de periode van 3 tot 10 jaar, tot ruim 55% tien jaar na de echtscheiding.

kwaliteit contcaten ex-partners

Je merkt dus twee ontwikkelingen: het vijandig contact daalt sterk met de tijd, en tegelijk stijgt het aantal ex-partners dat met de jaren géén contact meer met elkaar heeft.

Kinderen

Kinderen hebben een zéér grote invloed op het soort contact na de echtscheiding. Je kan dat duidelijk zien in figuur 1. Bij koppels met kinderen heb je in het begin na de scontacten ex-partners met of zonder kinderencheiding voornamelijk zeer veel vijandig contact. Bij kinderloze paren is enerzijds in het begin het vriendschappelijk contact sterker, anderzijds is het aantal dat géén contact meer onderhoudt hoger. Bij paren zonder kinderen zal een echtscheiding makkelijker tot een definitieve breuk leiden.

Koppels met kinderen zijn in zekere zin gedwongen om contact te onderhouden, wat dan uiteindelijk toch een positieve invloed heeft. Immers na een zekere tijd gaat 40 % van de ouders toch terug vriendschappelijk met elkaar om.

Bij kinderloze paren hebben soms andere factoren een invloed op het onderhouden van contact. Het samen bezitten van een woning leidt bijvoorbeeld tot het onderhouden van meer vriendschappelijk contact. De langere duur van de huwelijks relatie geeft in het begin na de echtscheiding dan weer meer aanleiding tot een vijandiger contact.

Aard van de conflicten

Hoe meer conflicten in een huwelijk, hoe meer kans op een echtscheiding. In grote lijnen kan men spreken van relationele, practische of gedragsmatige conflicten.

  1. Relationele conflicten hebben te maken met moeilijk communiceren, en met de relatie op zich, of met seksuele problemen.
  2. Practische conflicten gaan eerder over verdeling van huishoudelijke taken, verschillen in hobbies en dgl.
  3. Gedragsmatige conflicten hebben te maken met het gedrag van de betrokkenen: bijvoorbeeld impulsief en opvliegend gedrag, geweld, alcohol en druggebruik, of andere persoonlijke problemen.

Bij koppels met vooral practische problemen, en zeker als ze géén kinderen hebben, is de breuk totaal, en komt er nog weinig contact voor (dus noch vijandig, noch vriendschappelijk).

Echtgescheiden koppels met relationele of gedragsmatige problemen hebben na de scheiding vaker vijandig contact dan vriendschappelijk contact.

Veranderingen

Als de partners een nieuwe relatie aangaan, verminderen de contacten, zowel de vijandige als de vriendschappelijke. Iets gelijkaardigs zie je als de kinderen volwassen worden (vanaf 18 jaar). Oudere kinderen maken ook makkelijker apart afspraken met hun ouders.

Nieuwe soorten echtscheiding

Mensen leven langer, er worden andere dingen verwacht van relaties. Dat zal ook zijn invloed hebben op de manier dat men zal echtscheiden. Uit voorlopig onderzoek blijkt trouwens reeds dat mensen met modernere waarden veel meer contact onderhouden met hun ex, zowel vijandig als vriendschappelijk. M.a.w. ze verliezen minder snel contact met hun ex, maar het is niet zo dat ze erin slagen om een goeie vriendschappelijke relatie op te bouwen.

Neuroticisme

Uit onderzoek blijkt ook dat de emotionele stabiliteit van mensen een invloed heeft niet alleen op hun relaties zelf, maar ook op de relaties die ze onderhouden met hun ex na de echtscheiding. Emotioneel minder stabiele mensen hebben over 't algemeen meer problemen, en zij zullen ook meer spanningen en conflicten ervaren. Hun contacten zullen na een echtscheiding dan ook vijandiger zijn.

Conclusies

Dat wat je opbouwt tijdens je huwelijk heeft een grote invloed en voorspellingswaarde van hoe je na je echtscheiding op je ex zal reageren. Een echtscheiding is, zeker als er kinderen zijn, géén einde van de relatie. Hoe meer conflicten tijdens je huwelijk, hoe meer er na. Nieuwe levensgebeurtenissen beïnvloeden de vorm van contact die je onderhoudt. Als er kinderen zijn, zal het contact verminderen tussen de exen naarmate deze kinderen de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

Hoe exen met elkaar omgaan hangt ook af van de waarden die iemand heeft. Mensen met moderne waarden over relaties en huwelijk houden na de echtscheiding meer contact.

Bron: Contact tussen ex-partners na echtscheiding: "Can we still be friends?", Demos, jaargang 21, mei 2005; auteurs: Dr. T. Fisher, NIDI, dr. P.de Graaf, Radboud Universiteit Nijmegen, en prof. dr. M. Kalmijn, Universiteit van Tilburg.

Kostprijs en een afspraak maken.

  • Individuele therapie wordt berekend aan
    • € 75, - voor een sessie van 55 minuten
    • € 110, - voor een sessie van 1 uur en 25 minuten
  • Ik geef op het ogenblik géén relatietherapie.
  • Voor afspraken op verplaatsing wordt 1 € per kilometer aangerekend om het verbruik en de verplaatsingstijd te vergoeden. 

De gesprekken hebben enkel overdag plaats. Waar ? Park op den Berg, Kloosterstraat 9, bus 6, 1 ste verdieping, 2220 Heist-op-den-Berg. Ons appartement bevindt zich in Blok A, hoogste blok in dit complex.

Wegbeschrijving.

Voor een afspraak bel op 0473 99 51 80 en vraag naar Luc Duprez.